Uit het leven van Maria

Schilderijen uit het leven van Maria gebaseerd op teksten uit de bijbel plus een toegift: Pieta (niet bijbels)

 

uit het leven van Maria: schilderijen en citaten

1. Matheus 1,16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.

Maria

2. Lucas 1,28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.

Maria

3. Lucas 1,41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest

Maria en Elizabeth

4. Matheus 1,18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.

Maria

5. Matheus 1,20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.

Maria droom Jozef

6. Lucas 2,6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Maria

7. Lucas 2,18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.

Maria hart

8. Lucas 2,34 Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’

Maria Simeon

9. Matheus 2,11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.

drie wijzen bij maria

drie koningen

10. Matheus 2,14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte.15 Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’

Maria vluchtm

11. Matheus 2,20 De engel zei: ‘Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’21 Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël.

Maria

12. Lucas 2,48 Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ … 2,51 Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart.

maria

13. Johannes 2,3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’

Maria

 

14. Marcus 3,32 Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.’

maria

 

15. Johannes 19,26 Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

maria bij het kruis

16. Pieta

maria

maria pieta

pieta

17. Handelingen 1,14 Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

maria

If you want to buy one of this paintings, please visit: http://www.saatchiart.com/canandanann
If you don’t find a piece, please contact me. Not all my work is found on Saatchi (I posted only a small collection). Collectioners in Holland, Belgium or Germany can contact me directly.

A collection of my paintings you find also on my website: http://johnhacking.weebly.com

More information about my work and my paintings, and my vison on art, you can find on: www.canandanann.nl

 

7 kruiswoorden

 

Zeven woorden aan het kruis – een uitbeelding in landschappen

1e kruiswoord

Vader, vergeef het hun, want° ze weten niet wat ze doen

 

1. 1. Lucas 23,34
33 Toen ze op het zogeheten Schedelveld° kwamen, sloegen ze Hem daar aan het kruis, en ook die twee misdadigers, de een rechts en de ander links van Hem. 34 Jezus sprak: `Vader, vergeef het hun, want° ze weten niet wat ze doen.’ Ze verdobbelden zijn kleren. 35 Het volk stond toe te kijken. De leiders lachten Hem uit en zeiden: `Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!’ 36 Ook de soldaten dreven de spot met Hem; ze kwamen Hem wijn brengen 37 en zeiden: `Ben jij de koning van de Joden? Red dan jezelf!’ 38 Boven zijn hoofd hing het opschrift: Dit is de koning van de Joden.

 

2e kruiswoord

`Vrouw, daar is nu je zoon.’… `Daar is je moeder.’

 

2. Johannes 19,26-27
25 Intussen stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala. 26 Jezus zag zijn moeder, en bij haar de leerling van wie Hij hield. Toen zei Hij tegen zijn moeder: `Vrouw, daar is nu je zoon.’ 27 Vervolgens zei Hij tegen de leerling: `Daar is je moeder.’ Toen, van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op.

 

3e kruiswoord

`Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.’

 

3. Lucas 23,43
Eén van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen Hem: `Ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij!’ 40 Maar de ander wees hem terecht: `Heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? 41 In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon. Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.’ 42 Daarop zei hij: `Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’ 43 Hij zei tegen hem: `Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.’

kruiswoord 4

`Eli, Eli, lema sabachtani?’ Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten?

 

4. Matheus 27,46
45 Vanaf het zesde uur viel er duisternis over het hele land, tot aan het negende uur. 46 Rond het negende uur riep Jezus met luide stem uit: `Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten? 47 Sommigen die daar stonden, hoorden dat en zeiden: `Hij roept Elia.’ 48 Meteen rende een van hen weg om een spons te halen, doopte die in wijn, stak hem op een rietstok en wilde Hem te drinken geven. 49 Maar de anderen zeiden: `Niet doen! Laten we eens kijken of Elia Hem komt redden.’ 50 Maar Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels en gaf de geest.

kruiswoord 5

Ik heb dorst.

 

5. Johannes 19,28
28 Jezus wist dat alles thans volbracht was. Daarom zei Hij – want de Schrift moest ten volle in vervulling gaan – `Ik heb dorst.’ 29 Er stond daar een kruik met zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond.

Kruiswoord 6

Het is volbracht.

 

6. Johannes 19,30
30 Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei Hij: `Het is volbracht.’ Daarop boog Hij het hoofd en gaf Hij de geest.

krruiswoord 7

Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

 

7. Lucas 23,46
44 Al rond het zesde uur werd het donker in heel het land, tot het negende uur. 45 Er was een zonsverduistering. Het voorhangsel in de tempel scheurde middendoor. 46 Toen riep Jezus luidkeels: `Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.’ Na deze woorden stierf Hij.

canandanann 2005 pigment op doek, 100 x 100 cm

(kruiswoord 7 is verkocht)

www.saatchiart.com/art-collection/Painting/paintings-on-wood-board-canvas/146703/20293/view

 

If you want to buy one of this paintings, please visit: http://www.saatchiart.com/canandanann
If you don’t find a piece, please contact me. Not all my work is found on Saatchi (I posted only a small collection). Collectioners in Holland, Belgium or Germany can contact me directly.

A collection of my paintings you find also on my website: http://johnhacking.weebly.com

More information about my work and my paintings, and my vison on art, you can find on: www.canandanann.nl

video canandanann

https://www.youtube.com/user/canandanann/videos

alle video’s tot nu toe…

canandanann

 

Art and religion
Some reflections about my work as a landscape painter

The horizon is a place of insight. On the horizon heaven and earth are meeting. The horizon is a border and borders are places with possibilities. New things can happen. Old thoughts can be renewed. The horizon shows you where you’re coming from and where you’re going to. The horizon gives you the feeling of space and time – it is the start of an orientation, a perspective on life. Your life.
In the landscape is the border not only point of orientation, he is also the place where you will be in future. The horizon moves, you never get there. That’s important. You are always going on. The border is your perspective.

I believe that there is a poetical truth next to other kinds of truth. In my painting this poetical truth is the most important one. A poem with his layers en dimensions reveals something of the presence of the transcendental reality. In the landscape this transcendence can be discovered. It is not only in the light or the shape of the landscape. Maybe it is a feeling, a thought, some kind of meaning you put in. The landscape can carry you, the meaning comes always afterwards. Your perspective on the landscape is product of your behaviour and your vision.

The message carries the messenger. The scientific believes carries the scientist, the gospel the evangelist. That means that the message is more important. It structures our way of life, our vision on living. It is like a road in the landscape. It is maybe a way to follow or to leave. You never know where this road is going to. Only by following it, you will discover. The same with freedom, there is no way to freedom, freedom is the way. It is the same with love. The same with God and your own believe in the possibilities of a transcendental reality.

In my work I’m not looking for answers. Questions are more important. Painting is a quest, a search, following intuitive expressions. Krishnamurti already said: truth is a landscape with no trails. Therefore I’m going after the questions, and new answers create new questions. I’m quite comfortable with it, because it is like life. The spirit of God needs new words, human words, so that language can inspire. Every time again and again, new people, new words, old events, new meaning. You’re in this process, a never ending story.

To be religious means to be connected. You’re part of it. Religious art connects. It links heaven and earth, human kind and the transcendental. Religious arts points out, it searches beauty, spirit, balance, the deeper layers of life. It is a way to discover and perceive reality in a broader sense. And it can carry you like the landscape carries the people who walk in it.

John Hacking
Tuesday, 12 June 2007